Inspektorem Ochrony Danych w Caritas Archidiecezji Częstochowskiej jest p. dr Magdalena Celeban.

e-mail: iod@caritas.czest.pl
tel. 34 368 05 82

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

CARITAS ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO,  informujemy, iż:

Administratorem wskazanych przez Panią/Pana danych osobowych  jest: Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, ul. Staszica 5, 42-200  Częstochowa.

Inspektorem Ochrony Danych( IOD) jest: dr Magdalena Celeban kontakt: iod@caritas.czest.pl. Osoba ta uprawniona jest do kontaktu z Panią/Panem w imieniu Administratora Danych Osobowych w sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

Informujemy, że pozyskujemy  dane osobowe jedynie w celach  niezbędnych  do realizacji składanych wniosków, czy realizowanych przez nas działań. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej informuje, iż dokłada najwyższych standardów by dane osobowe były chronione.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  1. W celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
  2. Dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Caritas Archidiecezji Częstochowskiej na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów podatkowych  i zakresu rachunkowości i innych obowiązujących ustaw. art.6 ust.1 lit c RODO.
  3. W celu realizacji zadań statutowych Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, realizacji programów, dotacji.

Zbieramy dane osobowe na podstawie przekazanych przez Paną/Pana informacji oraz otrzymywanych  danych z instytucji publicznych oraz innych organizacji realizujących swoje  cele statutowe.

Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane jest zawsze określony w stosownych regulaminach i umowach dla których zbierane są dane osobowe lub okres wynikający z aktów obowiązującego prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Caritas Archidiecezji Częstochowskiej oraz wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej może powierzyć przetwarzanie danych, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (jeżeli dane osobowe nie są wymagane prawnie), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych osobowych może skutkować niemożliwością udzielenia wsparcia/ zawarcia umowy.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.